فروشگاه تمام عرض

تعهد نامه مسافر

جهت رعایت قوانین تور و کشور و پیشگیری از بروز مشکل در تور، از مسافر با اطلاع قبلی تاعدی دریافت می گردد تا احتمال آن را به حداقل برسانیم   دانلود نمونه  تعهد نامه مسافر

نامه سلب مسئولیت (ترک تور)

در صورتی که در توری به هر دلیلی یکی و یا تعدادی از مسافران قصد ادامه همراهی تور را نداشته باشند جهت پیشگیری از بروز مشکل برای راهنما و دفتر خدمات گردشگری باید سندی از شخص دریافت شود. دانلود نمونه  نامه سلب مسئولیت (ترک تور)

نامه اخراج مسافر (مسافر خاطی)

بندرت در تورها پیش می آید که بعضی از مسافران بدلیل رفتارهای نادرست برای تور و برگزاری ادامه آن خطرناک بوده و ناگذیر جهت تسهیل در رهبری تور اقدام به حذف شخص یا اشخاص در ادامه برنامه خواهیم شد، در اینصورت ایجاد گزارش از این تصمیم امری بدیهی است.   دانلود نمونه  نامه اخراج مسافر (مسافر خاطی)

نامه راهنمایی و رانندگی (مجوز تردد)

دفاتر خدمات گردشگری موظف هستند جهت برگزاری تور در سربرگ خود نامه ای به راهنمایی و رانندگی تمامی استان های مسیر تور جهت معرفی وسیله نقلیه آماده کرده و در اختیار راهنما قرار دهند تا در زمان مورد نیاز ارائه نماید.   دانلود نمونه نامه راهنمایی و رانندگی (مجوز تردد)

نامه نیروی انتظامی (حکم ماموریت راهنما)

دفاتر خدمات گردشگری موظف هستند جهت برگزاری تور در سربرگ خود نامه ای به نیروی انتظامی تمامی استان های مسیر تور جهت معرفی راهنما آماده کرده و در اختیار وی قرار دهند تا در زمان مورد نیاز ارائه نماید.   دانلود نمونه نامه نیروی انتظامی (حکم ماموریت راهنما)

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید